Linux欢迎界面设置

Linux motd

motd是message of the day的缩写,意思是“当天的提示信息”,通常在用户成功登录到Linux Shell(非交互登录)时出现,该信息可以从/etc/motd文本文件中找到。
提示:/etc/motd文件有时不一定是个常规文本文件,也可能是一个软链接到某个特定的文件,如/var/run/motd。
一般来说,这个文件是一个静态文本文件,只在某个Linux发行版本完成安装或升级后才会更新。
提示:UNIX/Linux系统管理员也通常会把一些重要的信息写到这个文件里面,以方便其他人或自己下次成功登录时需要注意什么和做什么,非常方便。
通常一个标准的motd信息有以下内容:
1、欢迎信息,一般包括Linux发行版本名称,内核版本、操作系统位数
2、操作系统当前信息,如操作系统负载,进程数量,文件系统使用情况,当前用户登录数,内存(含swap)使用情况,IP地址
3、文档和帮助信息
4、可更新的软件包和可升级的安全补丁

在linux中找到/etc/motd

###########################################################
echo " * * * * "
echo " * * * * "
echo " * ********** * "
echo " * **** * "
echo ">>>------I love you! ----> "
echo " * * "
echo " * **** "
echo " * * "
echo " * * "
echo " * "
###########################################################


###########################################################
echo " _oo0oo_ "
echo " 088888880 "
echo " 88" . "88 "
echo " (| -_- |) "
echo " 0\ = /0 "
echo " ___/'---'\___ "
echo " .' \\\\| |// '. "
echo " / \\\\||| : |||// \\ "
echo " /_ ||||| -:- |||||- \\ "
echo " | | \\\\\\ - /// | | "
echo " | \_| ''\---/'' |_/ | "
echo " \ .-\__ '-' __/-. / "
echo " ___'. .' /--.--\ '. .'___ "
echo " ."" '< '.___\_<|>_/___.' >' "". "
echo " | | : '- \'.;'\ _ /';.'/ - ' : | | "
echo " \ \ '_. \_ __\ /__ _/ .-' / / "
echo " ====='-.____'.___ \_____/___.-'____.-'===== "
echo " '=---=' "
echo " "
echo " "
echo " ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "
echo " 佛祖保佑 iii 永不死机 "
###########################################################