ModStart 关于禁用后台页面多 TAB 显示的方法

在最新的版本迭代过程中,系统默认开启了后台页面多标签打开支持。

多页面标签其显示原理是将多个页面放置于 iframe 进行逻辑隔离。

由于部分模块暂未完全支持,可通过如下方式临时关闭多 TAB 支持。

修改文件

vendor/modstart/modstart/views/admin/frame.blade.php

找到内容,移除page-tabs-enable 类

<div
class="ub-panel-frame page-tabs-enable ......">
<a href="javascript:;" class="left-menu-shrink"></a>

修改为

<div
class="ub-panel-frame ......">
<a href="javascript:;" class="left-menu-shrink"></a>