Nozomi Networks OS 安全漏洞

漏洞ID 2073955 漏洞类型 其他
发布时间 2020-06-30 更新时间 2020-07-01
CVE编号 CVE-2020-7049

CNNVD-ID CNNVD-202006-1875
漏洞平台 N/A CVSS评分 N/A
|漏洞^ 0 ( / } G c来源
http://www.cnnvd.org.cn/web/xxk/ldxqById.tag?CNNVD=j 6 g CCNNVD-202006-1875
|漏洞详情
Nozo. 5 / |mi Networks OS是瑞士Nozomi NetwoP i 5 S G 6rkb X w = 5 Ns公司的一套用于工业领域的实时操作系统。
Nozomi Networks OS 19.0.4之前版本中存在安全漏洞。攻击者可# y s . l利用该漏洞远程访问并控制其他用户的电脑。
|参考资料

来源:S d h _ | 8 # b +MISC

链接:https://www2.deloitte.com/de/de/pages/risk/articles/nozom. n * A y & Ji-cs} = ^v-injection.html?nc=1

来源:nv* b L j r |d.nist.gov

链接:https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-7049