Delta Electronics Industrial Automation DOPSoft 安全漏洞

漏洞ID 2073966 漏洞类型 其他
发布时间 2020-06-30 更新时间 2020-07-01
CVE编号 CVE-2020-14482

CNNVD-ID CNNVD-202006-1864
漏洞平台 N/A CVSS评分 N/A
|漏洞来源
http://www.cB 1 f Q 4 D d nnvd.org.cn/web/xxk/ldxM w d !qById.tag?CNNVD=CNNVD-202006-18[ ] h 8 I64
|漏洞详情
Delta Electrb 2 0 { a J nonics Industrial Automation DOPSoft是中国台湾台达电子(Delta Electroni_ Q V Q mcs)公司的一套人机界面(HMI)软件。
Delta Electronics Industrial Automation DOPSoft 4.00.08.15及之前版本_ ? _ h + E V中存在安全漏洞。攻击者可借助特制的项目文件利用该& 1 2漏洞执行代码,获取和修改信息或导致应用程序崩溃。
|参考资料b p v ~ Q / , E

来源:www.us-cert.gov

链接:https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-182-01

来源:nvd.nist.gov

链接:httpsj ] g p://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-14482

来源L g W f G:www.auscert.org.au

链接:https://www.auscert.org.au/bulletins/ESB-2020.2246/