MATLAB中将一列数据依次跟一个数比较,假设大于这个数的等于1,小于这个数的等于0,然后将比较后的值再组成一列数据,求代码?

MATLAB中将一列数据依次跟一个数比较,假设大于这个数等于1,小于个数等于0,然后将比较后的值再组成一列数据,求代码

回答

int arr[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
int tD D ; ( 4arge3 v p $ U Vt[10];
int n = 3;
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
target[i] = arr[i] > n;
}

之前提问的c++版本采纳了,再详细回答你matlab的。