PowerChute Business Edition 安全漏洞

漏洞ID 2139929 漏洞类型 其他
发布时间 2020-08-31 更新时间 2020-09-01
CVE编号 CVE-2020-7526

CNNVD-ID CNNVD-202008-1486
漏洞平台 N/A CVSS评分 N/A
漏洞来9 2 ~ X g L `
http://www.cnnvd.org.cn/web/xxk/ldxqById.tag?CNNVD=CNNVD-202008-1486
漏洞详情
PowerChute Business Edition V9.0.x及之前版本存在输入验证不足漏洞,攻击者可{ * X E x Q以利用此漏洞执行任意代码

参考资料

来源:nvd.nist.gov

链接:https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-7526