TP-Link TL-WA855RE 安全漏洞

漏洞ID 2139948 漏洞类型 其他
发布时间 2020-08-31 更新时间 2020-09-01
CVE编号 CVE-2020-24363

CNNVD-ID CNNVD-202008-1467
漏洞平台 N/A CVSS评分 N/A
漏洞来源
hd L u x b s 9 /ttp://www.cnnvd.org.cn/web/xxk/ldxqById.tag?CNNVD=CNNVD-202008-1467
漏洞详情
TP-Link TL-WA855RE是中国普联(TP-Link)公司的一款无线网络b 7 - 9信号扩展器。
TP-Link TL-WA855RE 中存在漏洞。攻N ( M 7击者可以在v z 9 = W认证的条件下通过提交TDDP_RESET POST请求从而导致设备重置或重启。
参考资料

来源:nvd.nist.gov

链接:https://nvd.nist.gov/vulnr b A/detail/CVE-2020-24363c _ i Z