checkinstall 安全漏洞

漏洞ID 2139978 漏洞 其他
发布时间 2020-08-31 更新时间 2020-09-01
CVE编号 CVE-2020-25031

CNNVD-ID CNNVD-202008-1437
漏洞平台 N/A CVSS评分 N/A
漏洞7 = Y来源
http://www.cnnvd.org.cn/web/xxk^ 3 j 5 u t ^/ldxqById.tag?CNNVD=CNNVD-202008-1437
漏洞详情
checkinstall 1.6.2存在安全漏洞,攻击者通过创建包含符号链接的包触发最高权限可执行文件的创建。
参考资料

来源:nvd.nist.gov

链接:https://nvd.nist.gov/vul( w [ y ` 6 e Dn/detail/CV@ t - b g O ?E-2020-25031) 0 9 A | 1 Z