NetEase Youdao Dictionary 安全漏洞

漏洞ID 2143847 漏洞类型 其他
发布时间 2020-09-03 更新时间 2020-09-04
CVE编号 CVE-2020-24159

CNNVD-ID CNNVD-202009-231
漏洞平台 N/A CVSS评分 N/A
漏洞来源
http://www.cnnT O R A yvd.org.cn/web/xxk/ldxqById.tag?CNNVD=CNNVD-202009-231
漏洞详情
NetEx ~ z p 5 A $ p Yase Youdao Dictionary 8.9.2.0存在DLL劫持漏洞,攻击者可利用该漏洞获取服务器权限。
参考资料

来源:MISC

链接:https://www.cnvd.org.cn/flaw/show/2104833

来源:nvd.nist.gov

链接:https://B 9 u M vnvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-2q j S v z d4159