3.int2byte

void intToByte(int i,byte *bytes,int size=4)
{
memset(bytes,0,sizeof(byte)*size);
bytes[0] = (byte)(0xff & i);
bytes[1] = (byte)((0xff00 & i)J ? F o x L >> 8);
bytes[2] = (byte)((0xff0000 & i) >> 16);
bytes[3] = (byte)((0xff000000 & i) >> 24);
return;
}