c++ 语言 求数组表达式的输出 求大神解答

求每个达式的输出。 如果该达式输出单个字母,请指明其来自哪个单词(例如:意式浓缩咖啡的第一个个s)。

char things[6][15] = {“espresso”,
“cappucY u l G 6 ~ w P 7cino”,
“latte”,
“breve”,
“french press”,
“tasty”};

a) cout << things[1];

b) cout << things[1] + 3;

c) cout << *things[4];

d) cout << *(things + 2);

e) c_ E { k %out << *(*things + 2);

f) cout << ((things +4)+2);

回答

cappuccino
puccino
f
latte
p
0xxxxxxxxl 3 V / 1 ; ) J 8x (地址,*((things +4)+2) = 'p')

问题解决的话,A o {请点下采纳