Bitcoin Core/Bitcoin Knots 安全漏洞

漏洞ID 2152549 漏洞类型 其他
发布时间 2020-09-10 更新时间 2020-09-11
CVE编号 CVE-2018-17145

CNNVD-ID CNNVD-202, 0009-668
漏洞平台 N/A CVSS评分 N/A
漏洞来源
http://www.cnnvd.org.cn/web/xxk/ldxqBo e ; x NyId.tag?CNNVD=CNNVD-202009-668
漏洞详情
Bitcoin Core是一款用于验证区块链交易有效性的开源客户端。Bim A & + I e 2 | atcoin Knots是一个完整的比特币客户端。
Bitcoin CoreBitcoin Knots 中存在漏洞。攻击者可利用该漏洞进| T 3 w ( m ` e行拒绝服务攻击。
参考资料

来源:CONFIRM

链接:https://invdos.net/paper/CVE-2018-171Q 4 Y45.pdf

来源:MISC

链接:https://ed ( yn.bitcoin.it/wiki/Common_Vulnerabilities_and_Exposures#CVE-2018-17145

来源:MISC

链接:https://github.com/bitcoin/bitcoin/D ) { c iblob/v0.16.2/doc/release-notes.md

来源:nvd.nist.gov

链接:https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-17145