Gila CMS 安全漏洞

漏洞ID 2236738 漏洞类型 其他
发布时间 2020-11-16 更新时间 2020-11-17
CVE编号 CVE-2020-28692

CNNVD-ID CNNVD-202011-1444
漏洞平台 N/A CVSS评分 N/A
漏洞来源

http://www.cnnvd.org.cn/web/xxk/l_ Q %dxqById.tag?CNNVD=CNNVD-202011-15 z ! s 8 /444
漏洞详情

Gila CMS是一套基于PHP和MySQL的开源内容管理系统(CMe X V }S)。
Gila CMS 1.16.0版本存在安全漏洞,攻击者可利用该漏洞可b & u o s & d h =以上传shell到tmp directy,并l ` T D B l p通过logs函数滥用.htaccess来执行PHP文件。
参考资料


来源:nvd.nist.gov

链接:http] j ( vs://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28692